Disclaimer

Algemeen

Deze website is eigendom van Resolve nv.

Contactgegevens:

Adres maatschappelijke zetel: Bosmanslei 30 te 2018 Antwerpen Telefoon: +32 (0)3 259 94 97
Ondernemingsnummer: 0844.784.579

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden, dewelke van toepassing zijn op Resolve. nv, Bosmanslei 30 te 2018 Antwerpen KBO 0844.784.579.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Resolve of rechthoudende derden.

Resolve verleent u het recht de materialen op deze website uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnoties in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Resolve levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Resolve de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Resolve kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Resolve kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Resolve is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Resolve verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Elk geschil met betrekking tot de website van Resolve valt onder te toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van een dergelijk geschil zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de nv Resolve is gevestigd, zijnde het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.